Integritetspolicy / Privacy policy

Hantering av era personuppgifter samt rättslig grund för detta

Din ansökan hos Messamigos AB (Nannyakuten) kommer att hanteras genom ett samarbete med 2007 Nannynu! AB och registreras i en databas genom vårt personuppgiftsbiträde Prosperworks.

 

 

Vår rättsliga grund för att spara uppgifterna baserar sig på följande punkter angivna av Datainspektionen:

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part
  eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

 

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

 

 

Användningsområden för personuppgifter

 

De personuppgifter som registreras i vår databas (Prosperwords) kommer i första hand att användas för att möjliggöra arbetet att hitta ett lämpligt uppdrag till dig. Personuppgifterna kommer vidare att användas för att genomföra vissa bakgrundskontroller, så som kontroll av betyg och referenser.

 

Senare i processen skickas vissa personuppgifter till den familj du valt att träffa för ett möte/intervju. Vi kommer även använda personuppgifterna för att, efter vi ingått ett avtal, skicka lönespecifikationer, betala ut lön samt registrera skatter och arbetsgivaravgifter hos skatteverket.

 

Slutligen kommer personuppgifterna att användas för att skicka information under processens gång samt uppföljning och information efter att ni påbörjat ett uppdrag hos någon av våra kunder. Vi kommer även att skicka ut information om erbjudanden från Messamigos (Nannyakuten) och andra företag inom Koncernen CID Ventures AB vilken Messamigos (Nannyakuten) ingår i.

 

 

 

Användningsperiod för personuppgifter

 

Messamigos (Nannyakuten) ämnar spara angiva personuppgifter så länge du aktivt meddelar intresse för att vara kvar i vår databas. Vid inaktivitet i 6 månader eller mer raderas personuppgifterna med undantag för nedan angivna situationer.

 

 • Personalakt måste spara i minst 10 år

 

 • Faktauppgifter som “uppsägning på grund av arbetsbrist”, “avsked” och “uppsägning på grund av personliga skäl”

 

 • Uppgifter för administrativa ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare

 

 • Betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren

 

 • Uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell

 

 • Uppgifter som behövs för att avgöra om personen har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning

 

 

 

Den registrerades rättigheter

 

Det föreligger en rätt att av den registrerade begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

false