Integritetspolicy / Privacy policy

Hantering av era personuppgifter samt rättslig grund för detta

Din ansökan hos Messamigos AB (Nannyakuten) kommer att hanteras genom ett samarbete med 2007 Nannynu! AB och registreras i en tredjeparts databas.

 

 

Vår rättsliga grund för att spara uppgifterna baserar sig på följande punkter angivna av Datainspektionen:

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part
  eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

 

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

 

 

Användningsområden för personuppgifter

 

De personuppgifter som registreras i vår databas (Prosperwords) kommer i första hand att användas för att möjliggöra arbetet att hitta ett lämpligt uppdrag till dig. Personuppgifterna kommer vidare att användas för att genomföra vissa bakgrundskontroller, så som kontroll av betyg och referenser.

 

Senare i processen skickas vissa personuppgifter till den familj du valt att träffa för ett möte/intervju. Vi kommer även använda personuppgifterna för att, efter vi ingått ett avtal, skicka lönespecifikationer, betala ut lön samt registrera skatter och arbetsgivaravgifter hos skatteverket.

 

Slutligen kommer personuppgifterna att användas för att skicka information under processens gång samt uppföljning och information efter att ni påbörjat ett uppdrag hos någon av våra kunder. Vi kommer även att skicka ut information om erbjudanden från Messamigos (Nannyakuten) och andra företag inom Koncernen CID Ventures AB vilken Messamigos (Nannyakuten) ingår i.

 

 

 

Användningsperiod för personuppgifter

 

Messamigos (Nannyakuten) ämnar spara angiva personuppgifter så länge du aktivt meddelar intresse för att vara kvar i vår databas. Vid inaktivitet i 6 månader eller mer raderas personuppgifterna med undantag för nedan angivna situationer.

 

 • Personalakt måste spara i minst 10 år

 

 • Faktauppgifter som “uppsägning på grund av arbetsbrist”, “avsked” och “uppsägning på grund av personliga skäl”

 

 • Uppgifter för administrativa ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare

 

 • Betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren

 

 • Uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell

 

 • Uppgifter som behövs för att avgöra om personen har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning

 

 

 

Den registrerades rättigheter

 

Det föreligger en rätt att av den registrerade begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

 

 

 

 

 

Legal basis and handling of your personal data

 

Your application with the Company will be managed through a partnership with 2007 Nannynu! AB and registered in a third-party database. Our legal basis for saving the data is based on the following items specified by the Swedish Data Protection Authority:

 

 • The processing of personal data is necessary to fulfill an agreement in which the registered party is part of or to act at the request of the data subject before entering into such an agreement

 

 • The processing of personal data is necessary to fulfill a legal obligation

 

 • The processing of personal data is necessary for purposes relating to the legitimate interests of the data controller or third party, unless the interests of the data subject or fundamental rights and freedoms weigh heavier and require the protection of personal data, especially when the registered person is a child

 

Uses of personal data

 

The personal data recorded in our database will primarily be used to enable the work to find a suitable assignment for you. The personal data will also be used to carry out certain background checks, such as grades and references.

 

Later in the process, certain personal information is sent to the family you have chosen to meet with. We will also use the personal data to, after entering into an agreement, send payroll specifications, pay wages and register taxes and employers’ fees at the tax office.

 

Finally, personal data will be used to send information during the process, follow-ups and information after commencing an assignment with one of our customers. We will also send information about offers from the Company and other companies within the Group CID Ventures AB, which the Company is part of.

 

Period of use for personal data

 

The company intends to save specified personal information as long as you actively disclose interest to remain in our database. In case of inactivity for 6 months or more, the personal data will be deleted except for the situations listed below.

 

 • Personal act must be saved for at least 10 years

 

 • Factual information such as ”termination due to lack of work”, ”divorce” and ”termination for personal reasons”

 

 • Information for administrative purposes and also to provide references to other employers

 

 • Grades and certificate of employment with assessments given by the employer to the employee

 

 • Information during the time that a dispute with a former employee may become applicable

 

 • Information needed to determine if the person has sufficient qualifications for a new job

 

The data subject’s rights


There is a right to request, by the registered person, access to and correction or deletion of personal data or limitation of treatment relating to the data subject or objection to processing and the right to data portability. The registered person also owns the right to file a complaint to the supervisory authority.

false